ഫാക്ടറി

img (3)
img (4)
img (2)
img (1)

ക്വിനോവേർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കളും ഉയർന്ന റേറ്റുചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു.വിശ്വസനീയമായ സൂചി രഹിത സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകുന്നതിനും വിതരണ ആവശ്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെഷീനുകളും 100,000- ഡിഗ്രി അണുവിമുക്തമായ അസംബ്ലി ലൈനും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഓരോ വർഷവും ക്യുഎസ് 150,000 ഇൻജക്ടറുകളും 15,000,000 കഷണങ്ങൾ ഉപഭോഗവസ്തുക്കളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.